tel. (91) 82-94-627                                                            USG,RTG,EKG

Obowiązki właściciela psa w SZCZECINIE

Obowiązki właściciela psa w Szczecinie

 • Humanitarne traktowanie - zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

- obowiązek zapewnienia pomieszczenia, z dostępem do światła dziennego, chroniącego przed zimnem, upałami, opadami;

            - uwięź nie może powodować urazów i cierpień,

- zabrania się znęcania nad zwierzętami to m.in. zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień; 

 • Odpowiedzialność za zachowanie psa - utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą całkowitą odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt i mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi;
 • Psy ras agresywnych - prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa;

Do agresywnych ras psów zaliczono: amerykański pit bull terrier, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

 • Zasady obowiązujące na spacerze - w miejscu przeznaczonym do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras lub inne, zachowujące się agresywnie, należy zabezpieczyć poprzez smycz i kaganiec
 • Tereny wyłączone ze spacerów z psami :

- do miejsc wydzielonych do zabawy dla dzieci,
- do pomieszczeń użyteczności publicznej,
- na obiekty sportowe, z wyjątkiem imprez organizowanych z udziałem zwierząt,
- na teren cmentarzy komunalnych.

Wymienione ograniczenia obszarów spacerowych nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących.

 • Uprzątanie zanieczyszczeń – właściciele zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego. Z obowiązku tego zwolnione są osoby niewidome, korzystające z psów przewodników oraz osoby niepełnosprawne, korzystające z psów asystujących.
 • Zapobieganie uciążliwości - właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice i umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem „Uwaga! Pies!” lub tabliczkę z rysunkiem psa. Ponadto ma obowiązek dopilnować, by jego zachowanie nie było uciążliwe dla osób trzecich;
 • Rejestracja, oznakowanie i wyrejestrowanie -  rejestracja posiadania psa i jego oznakowanie wykonywane są jednocześnie z zaczipowaniem psa.

Obowiązek czipowania w przypadku psa młodego należy wykonać pomiędzy 3 a 4 miesiącem życia a w przypadku wejścia w posiadanie psa dorosłego czipowanie należy wykonać w terminie 30 dni od dnia nabycia psa.
W przypadku adopcji psa ze Schroniska, pies który trafia do naszego domu powinien zostać zaczipowany w Schronisku i tym samym objęty rejestrem.
W przypadku utraty psa lub jego zbycia właściciel jest zobowiązany do wyrejestrowania go u inkasenta podatku w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tego obowiązku czyli dnia śmierci, zaginięcia lub zbycia (sprzedaży, przekazania)

W przypadku posiadania psa rasowego, posiadającego rodowód znakowanie i rejestracja zgodnie z przepisami prowadzone są na zasadach obowiązujących w Związku Kynologicznym w Polsce, Oddział w Szczecinie. W tym przypadku czip jest zastąpiony tatuażem. Rejestracja i znakowanie w związku nie zwalnia jednak z konieczności wnoszenia opłaty podatku od posiadania psa u inkasenta podatku.

Istnieje konieczność wnoszenia opłaty podatku od posiadania psa u inkasenta podatku.

 • Postępowanie z padłymi zwierzętami  - prawo lokalne zabrania grzebania na terenie Gminy Szczecin padłych zwierząt. Jedyną legalną możliwością postępowania ze zwłokami jest ich odpłatne przekazanie do utylizacji za pośrednictwem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt (opłata 50 zł) lub lekarza weterynarii (opłata zależna od masy ciała psa).
 • Podatek od posiadania psa - podatek od posiadania psa uiszczają osoby fizyczne, które są właścicielami psów. Podatek wynosi rocznie 50 zł i jest płatny bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku. Po tym okresie naliczane są odsetki za zwłokę. Podatek można opłacić w siedzibie inkasenta, którym jest szczeciński oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, przy ul. Wojska Polskiego 198 A. Podatek można uiścić także w kasie lub na konto Urzędu Miasta.

Zwolnieni z podatku od posiadania psa są:
• właściciele szczeniąt do 4 miesiąca życia,
• osoby które ukończyły 65 rok życia (za pierwszego psa, prawo do zwolnienia należy potwierdzić kopią dokumentu potwierdzającego wiek właściciela),
• właściciele gospodarstw rolnych, posiadający psy celem pilnowania tych gospodarstw (po dwa psy na każde gospodarstwo),
• właściciele będący osobami niepełnosprawnymi (niewidomymi, głuchoniemymi i niedołężny-mi), poświadczający prawo do zwolnienia dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
• właściciele, którzy poddali psy zabiegowi sterylizacji lub kastracji, po udokumentowaniu prawa do zwolnienia poprzez kopię zaświadczenia lekarza weterynarii o wykonanym zabiegu, kopię wpisu o tym do książeczki zdrowia psa lub oświadczenie właściciela poświadczające wykonanie zabiegu.
• właściciele, którzy nabyli psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, po przedłożeniu kopii umowy adopcyjnej lub innego dokumentu potwierdzającego adopcję.
Szczegółowe informacje na temat podatku znajdują się na stronach internetowych inkasenta www.tozszczecin.go.pl w dziale „Psi podatek”.

 • Szczepienie przeciwko wściekliźnie

Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowi ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarza weterynarii.

 

Skrócony opis  „Obowiązków właściciela psa”  w Szczecinie pochodzi  z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejsca Szczecin.

Więcej informacji i szczegółowy opis obowiązków właścicieli zwierząt domowych w Szczecinie można przeczytać na stronie

http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_11689.asp?soid=8F792D665A57455CBB445DF4C241A7D9

 

Podstawy prawne:
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)
Uchwała nr LXIII/1175/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
Uchwała nr X/301/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin
Uchwała nr XXXV/664/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.)

 

powrót